Het antitheater van Antonin Artaud 


Een kunstfilosofisch onderzoek naar de transgressie

toegepast op het hedendaagse theater


The Antitheatre of Antonin Artaud 

An examination of esthetic transgression

applied to the contemporary theatre


Doctoraatsverhandeling / Doctoral Dissertation 

Thomas Crombez


1. Abstract in English


2. Interviews Romeo Castellucci (Socìetas Raffaello Sanzio)


3. De tekst van het proefschrift downloaden


4. De boekversie kopen via Academia Presswww.zombrec.be